Κλέμμα Διόροφη Πορτοκαλί Ράγας

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

WT 4E

4 mm2

100

3258504007

2,13

                socomec