Κλέμμα Ουδετέρου με Γέφυρα

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

WKN 4 ETK/U4

2,5 - 4 mm2

100

3232100601

 

WKN 10 ETK/U

4 - 6 mm2

50

3232100602

 

WKN 16 ETK/U

6 - 10 mm2

50

3232100603

 

                socomec